ประกาศ

แจ้งเรื่องการออกเลขสมุดทะเบียนเกษตรกร
- สำหรับ 10 จังหวัดที่ดำเนินการในปี 2555 หากยังมีสมุดทะเบียนเกษตรกรเล่มเดิมซึ่งจะไม่มีสติกเกอร์เลขที่สมุดติดอยู่ สามารถนำสมุดทะเบียนเล่มเดิมมาใช้ได้ โดยให้ระบบออกเลขที่สมุดให้ โดยคลิ้กเลือก ออกสมุด และออกเลขโดยระบบ
- กรณีที่เลขรหัสสมุดทะเบียนเกษตรกรเป็น yyy-xxxx ให้คลิ้กแก้ไขเลขที่สมุดและเลือกออกเลขโดยระบบเช่นกัน
12/02/2557


แจ้งโปรแกรมปฏิทินการดำเนินงานตามระบบ
ส่งเสริมการเกษตรขัดข้อง
เนื่องจาก โปรแกรมปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (wwww.research.doae.go.th/aes) และ website ของกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกาตร ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากเกดความขัดข้องในระบบ server ของกรมฯ ซึ่งศูนย์สารสนเทศกำลังดำเนินการแก้ไข หากแก้ไขแ้ล้วเสร็จ จะแจ้งให้ทราบต่อไป:: ภาพข่าวย้อนหลัง
 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 นายอาคม ศรีประภาพงศ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทน เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย สำนักานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับนายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


วันที่ 6 สิงหาคม 2558 เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ว่าที่ร้อยโทวรวุฒิขอดจันทึก พร้อมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย จัดประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนสิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี


วันที่ 19 มกราคม 2558 สำนักงานเกษตรจังหวัด อุบลราชธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ ดีปี 2558 งบพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนล่าง 2 จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายอุดร ชมาฤกษ์ เกษตรจังหวัดอุบล ราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิด

วันที่ 19 มกราคม 2558 สำนักงานเกษตรจังหวัด อุบลราชธานี จัดอบรมเตรียมความพร้อมเกษตรกร โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพ ปี2558งบพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2 จังหวัดอุบลราชธานี ณ ศาลาอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายอุดร ชมาฤกษ์ เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ในพิธีเปิด

:: สาระทั้งหมด

เพาะเลี้ยงไส้เดือนดินผลิตปุ็ยอินทรีย์ชีวภาพ

เทคนิคการใช้แหนแดงทดแทนปุ๋ยยูเรียในนาข้าว


เทคนิคการผลิตปุ๋ยพืชสดไว้ใช้เอง
ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก
เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี


 

 

 


นายสุพพันธ์ ดิสสะมาน ประธานประชุมโครงการสร้างรายได้ และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ... นายอุดร ชมาฤกษ์ เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี เยื่อมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร...
บริษัทอุบลไบโอเอทานอลประชุมเกษตรกรโครงการ ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ... อ่านต่อ
นายดุสิต ผิวขาว เกษตรอำเภอ นาจะหลวย ประชุมเกษตรกร โครงการเตรียมความพร้อม... อ้านต่อ
างสาวณัฐกิตติ์ ศรีสง่า ประชุม ประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผน พัฒนาการเกษตร... อ่านต่อ
นายสุวรรณ พิมพ์เพ็ง เกษตรอำเภอ ศรีเมืองใหม่ อบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ ผลิตพืชเศรษฐกิจ ปี 2558... อ่านต่อ
       

 

   
   
   
   
   
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
AmazingCounters.com
 

 

 

ผู้ดูและและพัฒนาเว็บไซต์ : นายพิชัย พันธวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
เลขที่ 151 ม.2 ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.& โทรสาร 045-312693 Email : ubonratchathani@doae.go.th