ประกาศ

แจ้งเรื่องการออกเลขสมุดทะเบียนเกษตรกร
- สำหรับ 10 จังหวัดที่ดำเนินการในปี 2555 หากยังมีสมุดทะเบียนเกษตรกรเล่มเดิมซึ่งจะไม่มีสติกเกอร์เลขที่สมุดติดอยู่ สามารถนำสมุดทะเบียนเล่มเดิมมาใช้ได้ โดยให้ระบบออกเลขที่สมุดให้ โดยคลิ้กเลือก ออกสมุด และออกเลขโดยระบบ
- กรณีที่เลขรหัสสมุดทะเบียนเกษตรกรเป็น yyy-xxxx ให้คลิ้กแก้ไขเลขที่สมุดและเลือกออกเลขโดยระบบเช่นกัน
12/02/2557


แจ้งโปรแกรมปฏิทินการดำเนินงานตามระบบ
ส่งเสริมการเกษตรขัดข้อง
เนื่องจาก โปรแกรมปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (wwww.research.doae.go.th/aes) และ website ของกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกาตร ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากเกิดความขัดข้องในระบบ server ของกรมฯ ซึ่งศูนย์สารสนเทศกำลังดำเนินการแก้ไข หากแก้ไขแ้ล้วเสร็จ จะแจ้งให้ทราบต่อไป:: ภาพข่าวย้อนหลัง

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายอุดร ชมาฤกษ์ เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี เฝ้ารับเสด็จฯ และถวายรายงานเกี่ยวกับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนศาสตราจารย์ ดอกเตอร์เนวิน สคริมชอว์ บ้านเจริญชัย อำเภอบุณฑริก และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแก่งศรีโคตร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี


วันที่ 19 มีนาคม 2557 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชา

นุเคราะห์ฯ โดยมีท่านวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานและมีท่านอุดร ชมากฤษ์ เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงาน

ณ บริเวณ สนามหน้าเทศบาลตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานวันที่ 19 ธันวาคม 2556 สำนกงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชา

นุเคราะห์ โดยมีท่านวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานและมีท่านอุดร ชมาฤกษ์ เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงาน

ณ บริเวณ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี


สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมคณะทำงาน MRCF system

และ คณะทำงาน KM Team ครั้งที่ 1/2557

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557

20/02/2557

:: สาระทั้งหมด

เพาะเลี้ยงไส้เดือนดินผลิตปุ็ยอินทรีย์ชีวภาพ

เทคนิคการใช้แหนแดงทดแทนปุ๋ยยูเรียในนาข้าว


เทคนิคการผลิตปุ๋ยพืชสดไว้ใช้เอง


:: ความรู้ทั้งหมด

ผลการจัดการความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี อ่านรายละเอียด

ผลการจัดการความรู้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอ เรื่องเทคนิคการบริการ งานส่งเสริมการเกษตร

 

กำลังปรับปรุงเนื้อหานายอุดร ชมาฤกษ์
เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี


 

 

 


 

ผู้ดูและและพัฒนาเว็บไซต์ : นายพิชัย พันธวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
เลขที่ 151 ม.2 ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.& โทรสาร 045-312693 Email : ubonratchathani@doae.go.th