ปิดหน้าต่างนี้ [X] 
Ubonratchathani Provincial Agricultural Extension Office

ยินดีต้อนรับสู่

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

วิสัยทัศน์ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี " เมืองเกษตรกรเพื่อสุขภาพ เกษตรกรมีความผาสุก ด้วยเศรษฐกิจพอเพียงและนวัตกรรม

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา
ยุทธศาสตร์

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

การพัฒนาเกษตรสู่มาตรฐาน การสร้างเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ การพัฒนาสถาบันเกษตรกรสู่การแข่งขัน การเพิ่มศักยภาพตลาดสินค้าผลิตภัณฑ์การเกษตร การพัฒนาบุคคลากรและองค์กรเกษตรกรสู่มืออาชีพ

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ กรมส่งเสริมการเกษตร

" เกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีรายได้ที่มั่นคง "

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร

ข้อมูลการปลูกข้าว

ตารางสถิติ Dowload

Infographic Dowload

ข้อมูลการปลูกมันสำปะหลัง

ตารางสถิติ Dowload

Infographic Dowload

ข้อมูลการปลูกยางพารา

ตารางสถิติ Dowload

Infographic Dowload

ข้อมูลการปลูกปาล์มน้ำมัน

ตารางสถิติ Dowload

Infographic Dowload

ข้อมูลการปลูกอ้อยโรงงาน

ตารางสถิติ Dowload

Infographic Dowload

 

เขตZoning พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ (ข้าว มันสำปะหลัง และยางพารา) จังหวัดอุบลราชธานี

พื้นที่เขตความเหมาะสมการปลูกข้าว (Zoning)


พื้นที่เหมาะสม S1 398,940 ไร่
พื้นที่เหมาะสมปานกลาง S2 982,943 ไร่
พื้นที่เหมาะสมน้อย S3 3,486,949 ไร่
พื้นที่ไม่เหมาะสม N 4,890,467 ไร่

พื้นที่เขตความเหมาะสมการปลูกมันสำปะหลัง (Zoning)


พื้นที่เหมาะสม S1 12,337 ไร่
พื้นที่เหมาะสมปานกลาง S2 3,026,734 ไร่
พื้นที่เหมาะสมน้อย S3 46,454 ไร่
พื้นที่ไม่เหมาะสม N 4,741,134 ไร่

พื้นที่เขตความเหมาะสมการปลูกยางพารา (Zoning)


พื้นที่เหมาะสม S1 176,063 ไร่

พื้นที่เหมาะสมปานกลาง S2

2,268,533 ไร่
พื้นที่หมาะสมน้อย S3 599,749 ไร่
พื้นที่ไม่เหมาะสม N 4,724,614 ไร่

ข่าวสารประชาสัมพันธ์


เยี่ยมชมเว็บ

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง


เยี่ยมชมเว็บ

ข่าวประชาสัมพันธ์