:: ภาพข่าวย้อนหลัง

จังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2559 ในวันที่ 21 มีนาคม 2559
นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ในการสัมมนาประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด โครงการ ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559 จังหวัดอุบลราชธานี เป็าหมาย 40 ราย ณ ห้องประชุม พระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธาน
นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม เกษตรอำเภอประจำเดือนเมษายน 2559 และในโอกาสนี้ได้แสดง ความยินดีกับเกษตรอำเภอที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องประชุม พระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี:: สาระทั้งหมด

เพาะเลี้ยงไส้เดือนดินผลิตปุ็ยอินทรีย์ชีวภาพ

เทคนิคการใช้แหนแดงทดแทนปุ๋ยยูเรียในนาข้าว


เทคนิคการผลิตปุ๋ยพืชสดไว้ใช้เอง
นายทวี มาสขาว
เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 


นายสุพพันธ์ ดิสสะมาน ประธานประชุมโครงการสร้างรายได้ และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ... นายอุดร ชมาฤกษ์ เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี เยื่อมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร...
บริษัทอุบลไบโอเอทานอลประชุมเกษตรกรโครงการ ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ... อ่านต่อ
นายดุสิต ผิวขาว เกษตรอำเภอ นาจะหลวย ประชุมเกษตรกร โครงการเตรียมความพร้อม... อ้านต่อ
างสาวณัฐกิตติ์ ศรีสง่า ประชุม ประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผน พัฒนาการเกษตร... อ่านต่อ
นายสุวรรณ พิมพ์เพ็ง เกษตรอำเภอ ศรีเมืองใหม่ อบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ ผลิตพืชเศรษฐกิจ ปี 2558... อ่านต่อ
       

 

 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
AmazingCounters.com
 

 

 

ผู้ดูและและพัฒนาเว็บไซต์ : นายพิชัย พันธวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
เลขที่ 151 ม.2 ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.& โทรสาร 045-312693 Email : ubonratchathani@doae.go.th