: เวลา 09.30 น.ร่วมประชุมขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2565 เพื่อเตรียมรับความปกติถัดไป (next nomal) ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Application Zoom )
ณ ห้องปฏิบัติราชการเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
ลงนัด
: เวลา 09.00 น.ร่วมประชุมมอบแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 7 (SWOC7)
ลงนัด
: เวลา 09.30 น. ประธาน ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงำนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : COO)
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
ลงนัด (หนังสือเชิญอยู่ระหว่างลงนาม)
: เวลา 10.00 น. ร่วมประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และผุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5 )
ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
มอบหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชเป็นผู้แทน
: เวลา 13.30 น. ร่วมประชุมชี้แจงมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
มอบหัวหน้าฝ่ายบริหารเป็นผู้แทน
: เวลา 13.30 น.ร่วมประชุมการขับเคลื่อนงาน BCG Economy Model
ณ ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณป่าดงใหญ่วังอ้อ ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
มอบหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศเป็นผู้แทน
: เวลา 09.30 น.ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 10/2564
ณ ห้องประชุมยางนา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
มอบหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชเป็นผู้แทน
: เวลา 09.30 น.ร่วมประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
มอบกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้แทน
: เวลา 13.00 น.ร่วมประชุมมอบแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 7 (SWOC7)
ลงนัด
: เวลา 08.30 น.ประธาน ประชุมหัวหน้ากลุ่มฯ /หัวหน้าฝ่ายฯ ประจำสัปดาห์
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 2 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
ลงนัด
: เวลา 13.30 น. ประธาน ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร ในการผลิต การแปรรูป การทำผลิตภัณฑ์และท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
ลงนัด
: เวลา 09.00 น.ลงพื้นที่ ติดตาม/เยี่ยมเยียนการดำเนินโครงการ/กิจรรม ในพื้นที่อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
:ลงนัด
: เวลา 09.30 น. ร่วมประชุม การจัดทำข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
ณ ห้องประชุมยางนา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
:มอบกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศเป็นผู้แทน
: เวลา 09.00 น. ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูเกษตรกรหลังน้ำลดช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ (อุทกภัย)
ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองหลัก ตำบลเหล่าบก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
:ลงนัด
: เวลา 09.00 น.ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว "แปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี"
ณ แปลงเกษตรกรฯ ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
:มอบหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศเป็นผู้แทน
: เวลา 09.00 น.ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว
ณ แปลงสาธิต ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
:ลงนัด
: เวลา 09.00 น.ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูเกษตรกรหลังน้ำลดช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ (อุทกภัย)
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อทอง ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
:ลงนัด
: เวลา 09.00 น. ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ทิศทาง บทบาท การทำงาน และแผนกิจกรรมของเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทย (Thailand Geoparks : TGN ครั้งที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์แอปพลิเคชั่น Zoom
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
:มอบกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศเป็นผู้แทน
: เวลา 08.30 น.ประธาน ประชุมหัวหน้ากลุ่มฯ /หัวหน้าฝ่ายฯ ประจำสัปดาห์
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 2 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
:ลงนัด
: เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และภาคเอกชน เข้าหารือแนวทางการดำเนินโครงการเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 2 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
:ลงนัด
: เวลา 09.30 น.กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว
ณ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
:ลงนัด
: เวลา 09.30 น.ประธาน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
:ลงนัด
: เวลา 13.30 น.ประธาน พิธีเปิดการประชุมชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัด ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ ผ่านระบบออนไลน์ VROOM
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
:ลงนัด
: เวลา 09.00 น.ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน จังหวัดอุบลราชธานี และนายอำเภอประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
:หนังสืออยู่ระหว่างเสนอลงนาม
: เวลา 09.30 น.ประธาน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
:ลงนัด
: เวลา 09.00 น. ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาและขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ณ ห้องปฏิบัติราชการเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
:หนังสืออยู่ระหว่างพิจารณาลงราม
: เวลา 10.00 น. ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตาม ตรวจสอบ การใช้เงินตามพระราชกำหนด 3 ฉบับ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สภาผู้แทนราษฎร
ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี และแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (นายพนม พิมพ์รัตน์) ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
:มอบกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศเป็นผู้แทน
: เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด และคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ
ณ ห้องประชุมยางนา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
:ลงนัด
: เวลา 13.30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี
ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
:มอบกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเป็นผู้แทน
: เวลา 09.30 น.ประธาน ประชุมเกษตรอำเภอ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
:ลงนัด
: เวลา 10.00 น.ร่วมประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอากาศหนาว ปี พ.ศ. 2564-2565
ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
:มอบหัวหน้าอารักขาพืช