: เวลา 08.30 - 16.30 น. ปฏิบัติราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
: เวลา 08.30 - 16.30 น. ปฏิบัติราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
: หยุดวันเสาร์
: เวลา 09.00 น. พิธีไหว้พระภูมิเจ้าที่ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
: เวลา 08.30 น. ประชุมหัวหน้ากลุ่มฯ / หัวหน้าฝ่ายฯ ประจำสัปดาห์
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 2 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
: เวลา 09.00 น. เข้ารายงานตัวกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ) เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
: หยุดวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วันที่ระลึก มหาจักรีบรมราชวงศ์
: เวลา 09.00 น. ประธานการประชุมคณะทำงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับจังหวัด
ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี
: เวลา 13.30 น. ประชุมหารือและรับทราบข้อมูลโครงการชลประทานอ้างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7 (SWOC7) จ.อุบลราชธานี
: เวลา 09.30 น. ประธาน ประชุมติดตาม เร่งรัด เจ้าหน้าที่ผุ้รับผิดชอบโครงการฯ ภายใต้งบพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และงบพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2564
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 2 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
: เวลา 09.00 น. ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาพื้นที่ปลูกกัญชาทางการแพทย์
ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี มอบหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
: เวลา 10.00 น. ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมุลโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
ณ พื้นที่ร่วมโครงการฯ อำเภอเขื่องใน และอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มอบหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช
: เวลา 08.30 - 16.30 น. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการฯ/กิจกรรม พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
: หยุดวันเสาร์
: หยุดวันอาทิตย์
: วันสงกรานต์
: วันสงกรานต์
: วันสงกรานต์
: วันสงกรานต์
: เวลา 08.30 - 16.30 น. ปฏิบัติราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี และติดตามงานโครงการ/กิจกรรมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
: หยุดวันเสาร์
: หยุดวันอาทิตย์
: เวลา 08.30 น. ประธาน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย ประจำสัปดาห์
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 2 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
: เวลา 09.30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564
ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
: เวลา 09.30 น. ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3)
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
เวลา 13.30 น. ร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณานำแผนงาน/โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
: เวลา 08.00 น. ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2564
ณ บ้านตูม หมุ่ที่ 1 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
: เวลา 09.30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2564
ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
: หยุดวันเสาร์
: หยุดวันอาทิตย์
: เวลา 08.30 น. ประชุม หัวหน้ากลุ่มฯ / หัวหน้าฝ่ายฯ ประจำสัปดาห์
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 2 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
: เวลา 09.00 น. ประธาน เปิดการประชุมคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
: เวลา 13.30 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 4/2564
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
(มอบกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร)
: เวลา 13.30 น. ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
(มอบกลุ่มอารักขาพืช)
: เวลา 08.30 - 16.30 น. ปฏิบัติราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี และติดตามงานโครงการ/กิจกรรมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
:เวลา 09.30 น. ประธานประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
: เวลา 08.30 - 16.30 น. ปฏิบัติราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี และติดตามงานโครงการ/กิจกรรมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
: เวลา 09.30 น. ประธาน ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี