: เวลา 13.30 น.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ระดับจังหวัด
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
มอบหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เป็นผู้แทน
: เวลา 13.30 น.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
มอบหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เป็นผู้แทน
: เวลา 14.30 น.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการมันสำปะหลัง ระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
มอบหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เป็นผู้แทน
: เวลา 13.00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด (อกส.จ.) ครั้งที่ 8/2564
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
มอบกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เป็นผู้แทน
: เวลา 15.00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ. 2566-2570 และคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
มอบหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นผู้แทน
: เวลา 09.30 น. ประธานประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน สิงหาคม 2564
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
มอบหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เป็นผู้แทน
: เวลา 10.00 น. ประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด (คทช.) จังหวัดอุบลราชธาานี ครั้งที่ 3/2564 โดยผ่านระบบ Zoom Cloud Meetiong
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
มอบกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เป็นผู้แทน
: เวลา 09.30 น. ประธานประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนสิงหาคม 2564 (ประชุมสัญจร)
ณ อำเภอม่วงสามสิบ
มอบกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เป็นผู้แทน