: เวลา 09.00 ประธานเปิดการจัดกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลระเว ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
มอบหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชเป็นผู้แทน
: เวลา 14.00 ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ช.ภ.จ.อบ.)
ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี
มอบหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชเป็นผู้แทน
: เวลา 08.30 น.ร่วมพิธีเปิดโครงการ"ตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์พระราชา และการแสดงผลงานทางวิชาการ" ประจำปี พ.ศ. 2564
ณ หน่วยวิชาชีพเกษตรกรรม ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 5 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
:มอบกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเป็นผู้แทน
: เวลา 08.30 น.ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 "DG Awarda 2021" ผ่านเว็บไซต์ฯ
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
:มอบกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศเป็นผู้แทน
: เวลา 09.00 น.ร่วมพิธีเปิดโครงการผลิตผักอินทรีย์เพื่อการค้า
ณ หอประชุมพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
:ลงนัด
: เวลา 17.00 น.ร่วมพิธีเปิดงาน "E-san Border Trade Market 2021"
ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า) อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี
:ลงนัด
:แต่งกาย ชุดผ้าไทย
: เวลา 13.30 น.ร่วมประชุมหารือแนวทางการอพยพประชาชนกลับ และฟื้นฟูความเสียหายจากอุทกภัย
ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี
:มอบหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชเป็นผู้แทน
: เวลา 09.00 น.ร่วมพิธีเปิดงานกิจกรรมตามโครงการปลูกไม้ปลูกจิตสำนึก 400,000 ต้น เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก (Word Soil Day)
ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังใหม่)
:ลงนัด
: เวลา 09.00 น.ให้สัมภาษณ์ รายการสด สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เรื่อง โครงการหยูดเผาในภาคการเกษตร ผ่านทางโทรศัพท์
ณ ห้องปฏิบัติราชการเกษตรจังหวัดอุบลราชะานี สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
:ลงนัด
: เวลา 13.30 น.ร่วมพิธีเปิดโครงการ 5 ธันวา เทิดพระเกียรติ วันพ่อแห่งชาติ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สู่ความพอเพียง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ณ โรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตรตระการพืชผล จำกัด ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
:มอบหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเป็นผู้แทน
: เวลา 11.00 น.ร่วมพิธีเปิดตัวกิจกรรมการส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์จังหวัดอุบลราชธานี
ณ ตลาดมาระแม (เรืออู่ข้าว- อู่น้ำ) ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
:ลงนัด
: เวลา 09.00 น. ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ทิศทาง บทบาท การทำงาน และแผนกิจกรรมของเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทย (Thailand Geoparks Network : TGN) ครั้งที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
:ลงนัด
: เวลา 13.30 ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
:ลงนัด
: เวลา 09.00 น.ร่วมประชุมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบการทุจริต
ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
:ลงนัด
: เวลา 09.30 น.ร่วมประชุมมอบแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ด้านเศรษฐกิจ
ณ ห้องประชุมยางนา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
:มอบหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเป็นผู้แทน
: เวลา 09.30 น.ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด)
ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
:มอบหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศเป็นผู้แทน
: เวลา 09.00 น.ร่วมประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 4/2564
ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
:ลงนัด
: เวลา 09.30 น.ร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2564
ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
:มอบหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปเป็นผู้แทน
: เวลา 09.30 น. ร่วมงาน/กล่าวรายงาน การจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี (แต่งกาย : ชุดคลิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ)
:ลงนัด
: เวลา 08.30-16.30 น. ร่วมสัมมนา DOAE Next Step ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรวิถีใหม่
ณ โรงแรมรามา การ์เด้น กรุงเทพมหานคร (แต่งกาย: เสื้อโปโลสีเขียวเข้มเข็ง พรุ้มสูทสีดำ หรือสูทของกรมฯ )
:ลงนัด
: เวลา 08.30-16.30 น. ร่วมสัมมนา DOAE Next Step ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรวิถีใหม่
ณ โรงแรมรามา การ์เด้น กรุงเทพมหานคร (แต่งกาย: ชุดสุภาพ )
:ลงนัด
: เวลา 08.30-16.30 น. ร่วมสัมมนา DOAE Next Step ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรวิถีใหม่
ณ โรงแรมรามา การ์เด้น กรุงเทพมหานคร (แต่งกาย : ผ้าไทย หรือผ้าพื้นเมือง )
:ลงนัด
: เวลา 08.30 น. ร่วมกิจกรรม จัดเวทีแลกเปลี่นเรียนรู้ระดับจังหวัด (Provincial Wrokshop : PW )
ณ อาคารเกษตรตุ้มโฮม 2557 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
:ลงนัด