: เวลา 10.00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานในระดับจังหวัด ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด
ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
มอบหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นผู้แทน
: เวลา 13.00 น. ประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านกัมพูชา ด้านลาว จังหวัดอุบลราชธานี
ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
มอบหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นผู้แทน
: เวลา 10.00 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี
ณ ห้องประชุมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี
มอบหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้แทน
: เวลา 13.30 น. ร่วมประชุมการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรและสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายและกระจายผลผลิตทางการเกษตร
ณ ห้องประชุมยางนา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
มอบหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นผู้แทน
: เวลา 09.00 น. ประธานเปิดการฝึกอบรมและให้แนวทางการดำเนินงานตรวจประเมินแปลงเกษตรอินทรีย์ ของผู้ตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 2 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
มอบหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เป็นผู้แทน
: เวลา 09.00 น. ร่วมติดตามและประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรและมาตรการคู่ขนานโดยรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุลินทร์ ลักษณวิศิษฎ์)
ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
มอบหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นผู้แทน
: เวลา 09.30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด ร่วมกับการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ครั้งที่ 2/2564
ณ อาคารเกษตรตุ้มโฮม 2557 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
มอบหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นผู้แทน
: เวลา 09.30 น. ร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณของจังหวัดอุบลราชธานีและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
มอบหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นผู้แทน
: เวลา 09.00 น. ร่วมประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
มอบหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้แทน
: เวลา 09.00 น. ประธานเปิดการฝึกอบรมและให้แนวทางการดำเนินงานตรวจประเมินแปลงเกษตรอินทรีย์ ของผู้ตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 2 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
มอบหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เป็นผู้แทน
: เวลา 09.00 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี
ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี
มอบหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้แทน
: เวลา 13.30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 3/2564
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
มอบหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นผู้แทน
: เวลา 08.30 - 12.00 น. ร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการ โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัย ลำน้ำยังและน้ำชีตอนล่าง จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด
ณ ห้องอมราวดี 1 โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
มอบหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้แทน
: เวลา 13.30 น. ร่วมประชุมขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาระบบตลาดนำการผลิตแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (ZOOM)
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
มอบหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศเป็นผู้แทน
: เวลา 13.30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 2/2564
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
มอบหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศเป็นผู้แทน
: เวลา 10.00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา ครั้งที่ 2/2564
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุบลราชธานี POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
มอบหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้แทน
: เวลา 09.00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ประจำเขตตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2564 เขตตรจราชการที่ 14 ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (ZOOM)
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
มอบหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นผู้แทน (เลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด)
: เวลา 10.00 น. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 และการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด การวางผังนโยบายระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหลือตอนล่าง 2 : จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี ) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference ) ด้วยระบบ Zoom Webinar
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
มอบหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นผุ้แทน
: เวลา 10.00 น. ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564
ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหนองขุหลุ ตำบลขุหลุ เขตเทศบาลตำบลตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
มอบหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เป็นผุ้แทน
: เวลา 08.00 น. ร่วมกิจกรรม "7 ปี ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี แก้ทุกข์ชาวบ้าน สนองงานแผ่นดิน"
ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
: เวลา 08.30 น. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 และการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด การวางผังนโยบายระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 : จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี ) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) ด้วยระบบ Zoom Webiner และ Facebook Live
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
มอบหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นผู้แทน
: เวลา 09.30 น. ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 8/2564
ณ ห้องประชุมยางนา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
มอบหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช เป็นผู้แทน
: เวลา 13.30 น.ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลัง ระดับจังหวัด
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
: เวลา 13.30 น.ร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณาบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล
ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
มอบหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เป็นผู้แทน
: เวลา 13.30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
มอบหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นผู้แทน
: เวลา 13.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด (อกส.จ.) ครั้งที่ 7/2564
ณ ห้องปรชะุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
มอบหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เป็นผู้แทน
: เวลา 09.30 น. ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 (แต่งกาย: ชุดจิตอาสาพระราชทาน)
ณ ป่าสงวนแห่งขาติสีสุก บ้านอีต้อม ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
มอบหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เป็นผู้แทน
: เวลา 09.30 น. ประธานประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
: เวลา 09.30 น. ร่วมการประชุมผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาระบบประกันภัยทางการเกษตร
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
มอบหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เป็นผู้แทน
: เวลา 12.30 น. ร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมนวัตกรรมการเลี้ยงจิ้งหรีด แหล่งโปรตีนและแหล่งรายได้ใหม่ในอนาคต"
ณ อาคารศาลาเรือนไทย ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
มอบหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นผู้แทน
: เวลา 13.30 น. ประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาโรคใบด่างมันปะหลัง ระดับจังหวัด
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
: เวลา 09.00 น. ร่วมพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP
ณ โรงแรมรีเจ้นท์ พาเลส ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
มอบหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เป็นผู้แทน
: เวลา 09.30 น. ประธานประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน กรกฎาคม 2564
ณ อาคารบริการนักท่องเที่ยว บ้านตาติด ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
: เวลา 13.30 น. ร่วมประชุมวิดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเผยแพร่ผลการศึกษา ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
มอบหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นผู้แทน
: เวลา 13.30 น.ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบและเผ้าระวังการจำหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน)
ณ ร้านจำหน่ายทุเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี และอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
มอบหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เป็นผู้แทน