: เวลา 11.00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ช.ภ.จ.อบ) ครั้งที่ 2/2564
ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
: เวลา 10.00 น. พบปะและให้แนวทางการดำเนินงานเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
: เวลา 11.30 น. พบปะและให้แนวทางการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่
ณ ศูนย์บุ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ตำบลเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี
: เวลา 09.30 น. ร่วมประชุมคณะกรมการพิจารณาขยายระยะเวลาเงินกู้โครงการสร้างความเข้มแข้งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด ระดับจังหวัด
ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ อาคารอุบลมณี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
มอบหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้แทน
: เวลา 08.30-16.30 น. ร่วมต้อนรับและร่วมประชุมกับส่วนล่วงหน้า เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
: เวลา 10.00 น. ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2564
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
มอบหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้แทน
: เวลา 10.30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.อุบลราชธานี ) ครั้งที่3/2564
ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
: เวลา 13.30 น. พบปะและให้แนวทางการดำเนินงานแก่กุล่มแปลงใหญ่ที่ชนะเลิศการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2564
ณ แปลงใหญ่ไม้ดอก หมู่ที่ 3 ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
: เวลา 09.00 น. ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปี 2566-2570 ผ่านระบบ Thai Water Plan
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
มอบหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้แทน
: เวลา 09.30 น. ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สบามบรมราชกุมารี
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาเอ็ม ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
แต่งกายชุดปฏิบัติราชการสีกากีแขนยาวคอพับ สวมหมวก
: เวลา 09.30 น. ร่วมประชุมการดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2564
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
มอบหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศเป็นผู้แทน
: เวลา 13.00 น. ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สบามบรมราชกุมารี
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำสะอาด ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
แต่งกายชุดปฏิบัติราชการสีกากีแขนยาวคอพับ สวมหมวก
: เวลา 09.30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2564 พร้อมทั้งร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการฯ
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 และอาคารเกษตรตุ้มโฮม 2557 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
: เวลา 09.00 น. ร่วมให้ข้อมูลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบา จังหวัดอุบลราชธานี
: เวลา 09.30 น. ร่วมพิธีเปิดกาจัดงาน "เทศกาลผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืน" ประจำปี 2564
ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
: เวลา 09.30 น. ร่วมการประชุมพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564 จังหวัดอุบลราชธาานี
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
มอบหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้แทน
: เวลา 10.00 น. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญและพิธีเปิดอาคารสโมสรดำรงราช
ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
มอบหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเป็นผู้แทน
: เวลา 09.30 น. ร่วมประชุมขับเคลื่อนการตรวจติดตามงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 14 (นายคมสัญ จำรูญพงษ์)
ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี
มอบหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศเป็นผู้แทน
: เวลา 09.00 น. ร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1) งานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 กับทางหลวงหมายเลข 226 (แยกคำน้ำแซบ)
ณ ห้องปทุมวันและห้องปทุมมาศ ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี
มอบหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเป็นผู้แทน
: เวลา 09.00 น. ร่วมประชุมตรวจติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ของผู้ตรวจกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 14 (นายคมสันต์ จำรูญพงษ์)
ณ แปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
มอบหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชเป็นผู้แทน
: เวลา 09.30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC)
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใต้ ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
มอบหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้แทน
: เวลา 09.30 น. ร่วมประชุมคณะทำงานตามโครงการครัวเรือนพ้นจน คนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ปี 2564 มิติด้านรายได้
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
มอบหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้แทน
: เวลา 10.00 น. ร่วมเป็นเกียรติพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2564
ณ บริเวณลำโดมใหญ่ท่าน้ำวัดแสงเกษม บ้านหนองแสงกลาง หมูที่ 7 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
มอบหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศเป็นผู้แทน
: เวลา 13.30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี และแถลงข่าวผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
มอบหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศเป็นผู้แทน
: เวลา 13.30 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 6/2564
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
มอบหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้แทน
: เวลา 10.00 น. ร่วมเป็นเกียรติในการถ่ายทำข่าวประชาสัมพันธ์สวนทุเรียนแม่น้ำมูล อำเภอสว่างวีระวงศ์
ณ สวนทุเรียนแม่น้ำมูล บ้านแสงทอง หมู่ที่ 8 ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
มอบหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
: เวลา 09.00 น. ร่วมประชุมวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญด้านพัฒนาศักยภาพของจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานี ที่สนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา แอนด์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี
มอบหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศเป็นผู้แทน
: เวลา 09.30 น. ประธานประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
มอบหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้แทน
: เวลา 09.00 น. ประธานประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน (ประชุมสัญจร)
ณ อำเภอน้ำเยืน จังหวัดอุบลราชธานี
มอบหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
: เวลา 10.00 น. ร่วมประชุมการแสดงผลิตภัณฑ์ และเครื่องแต่งกาย โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็น Premium OTOP
ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
มอบกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร