: เวลา 13.30 น. ร่วมประชุมและให้แนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ปี 2564 งบพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
: เวลา 08.30 น. ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ฯ
ณ หมู่ที่ 3 ตำบลนาห่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
: เวลา 09.30 น. วันรณรงค์วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564
ณ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
: เวลา 13.30 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.) ส่วนจังหวัด
ณ ห้องประชุมยางนา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
มอบ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
: เวลา 09.30 น. ร่วมประชุมเตรียมการและรายงานผลการดำเนินงานผลการดำเนินงานเบื้องต้นของคณะกรรมการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ ประจำเขตตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2564
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 2 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
มอบหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
เวลา 09.00 น. ร่วมกิจกรรม การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาไร่นาสวนผสม ระดับเขต ประจำปี 2564
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
เวลา 09.00 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
มอบหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้แทน
เวลา 15.00 น. ร่วมกิจกรรมคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต สาขาอาชีพทำสวน ประจำปี 2564
ณ แปลงเกษตรกร นายประดิษฐ์ ซึ่งพรม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
เวลา 09.30 น. ประธาน ประชุมคณะทำงานจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลฯ เพื่อพิจารณาร่างตัวชี้วัดบุคคลระดับอำเภอ ระดับจังหวัด
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
เวลา 09.30 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 5/2564
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
มอบหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้แทน
เวลา 09.30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับจังหวัด
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
เวลา 13.30 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
มอบหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้แทน
เวลา 09.30 น. ประธาน กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนป่าหญ้าคา อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
เวลา 13.00 น. ติดตามการดำเนินกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
เวลา 13.30 น. ประธาน ประชุมสร้างการรับรู้การจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลฯ เพื่อพิจารณาร่างตัวชี้วัดบุคคลระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ผ่านระบบออนไลน์ Zoom
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
เวลา 13.00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาขยายระยะเวลาเงินกู้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด ระดับจังหวัด
ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ อาคารอุบลมณี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
มอบหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้แทน
เวลา 09.30 น. ร่วมประชุมทางไกล (video Conference) โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
เวลา 13.30 น. ประธาน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
เวลา 09.30 น. ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน(สัญจร)
ณ เครือข่ายศพก. อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
เวลา 09.30 น. ร่วมประชุมการดำเนินงานตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มขช.) ประจำปี 2564
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
มอบหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้แทน