: เวลา 13.30 น.ประชุมคณะทำงานตรวจสอบผู้เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อกปีการผลิต 2563/64
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี
มอบหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เป็นผู้แทน
: เวลา 09.30 น.ประธานประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด ร่วมกับการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ครั้งที 4/2564
ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
: เวลา 13.30 น.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
: เวลา 13.30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดสร้างเหรียญหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล จังหวัดอุบลราชธานี พุทธศักราช 2563 ครั้งที่ 1/2564
ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
มอบหัวหน้าฝ่ายบริหารเป็นผู้แทน
: เวลา 15.00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ช.ภ.จ.อบ.) ครั้งที่ 4/2564
ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
มอบหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้แทน
: เวลา 09.30 น.ร่วมประชุมชี้แจงบทบาทและการสรุปผลการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2564
ณ ห้องปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
: เวลา 13.30 น.ร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2564
ณ ห้องปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
: เวลา 09.00 น. ร่วมเป็นวิทยากรการสัมมนาติดตามโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรและะมาตรการคู่ขนาน ปีการผลิต 2563/64
ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
: เวลา 09.00 น. ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
ณ ห้องประชุม สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี
มอบหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชเป็นผู้แทน
: เวลา 08.30 น. ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10 และ 14
กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
: เวลา 13.00 น. ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10 และ 14
กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์ ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
: เวลา 09.30 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564
ณ ห้องประชุมผาแต้ม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 อุบลราชธานี
: เวลา 09.30 น. ประชุมคณะกรรมการอาหารจังหวัดอุบลราชธานี
ณ ห้องประชุมศรีพรหมราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
มอบกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้แทน
: เวลา 13.30 น. ประธานพิธีเปิดการประชุมคณะวิทยากรอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม้เศรษฐกิจเสริมรายได้ในครัวเรือน ผ่านระบบออนไลน์ VROOM
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 2 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
: เวลา 13.30 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 จังหวัดอุบลราชธานี
ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
มอบหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศเป็นผู้แทน
: เวลา 09.30 น. ประธานพิธีเปิดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (District Workshop : DW )
ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
: เวลา 13.30 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมารบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด (อกส.จ.) ครั้งที่ 9/2564
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
: เวลา 09.30 น. ประธาน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนกันยายน 2564
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
: เวลา 09.30 น. ร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1) โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่ จากทางหลวงหมายเลข 24 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 217 อำเภอเดชอุดม - ตำบลดอนจิก
ณ ห้องประชุมพระศรีสุระอนุสรณ์ ที่ว่าการอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
มอบกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศเป็นผู้แทน
: เวลา 09.30 น. ร่วมประชุมกลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
มอบหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
: เวลา 13.00 น. ร่วมประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2 ค) จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
มอบกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศเป็นผู้แทน
: เวลา 13.30 น. ร่วมประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด
ณ ห้องประชุมยางนา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
มอบกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศเป็นผู้แทน
: เวลา 08.30 น. ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและนายอำเภอ ประจำเดือน กันยายน 2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
: เวลา 09.30 น. ประธาน ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน (สัญจร) ประจำเดือนกันยายน 2564
ณ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี